Over de Stichting

Initiatiefnemer tot de oprichting van de stichting is de heer A.A. de Haan (1932-2012), oud-directeur van De Haan Minerale Oliën BV te Alblasserdam. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door:

Kees de Bruin
C.J.M. (Kees) de Bruin te Papendrecht, voorzitter

vreugdenhil
C. (Caroline) Vreugdenhil te Noordeloos, secretaris

De Haan junior
H.A.A. (Arnold) de Haan te Oosterhout, penningmeester

Hierboven ziet u een kaartje van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. In Vijfheerenlanden is de stichting niet actief.

Het adres van het secretariaat is:

A.A. de Haan Stichting
Noordzijde 9
4225 PG Noordeloos
T: 0183-582399
E: dehaanstichting[a]gmail.com

De A.A. de Haan Stichting is een ANBI
De A.A. de Haan Stichting is bij een beschikking van de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Per 1 januari 2008 zijn de belastingregels veranderd voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting). Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen. Om als een ANBI te worden aangewezen, moet een organisatie een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. Als tenslotte een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

ANBI

NAAM A.A. de Haan Stichting
De A.A. de Haan Stichting is sinds 1 januari 2008 geregistreerd als ANBI.

FISCAAL NUMMER 804416965

CONTACTGEGEVENS
De A.A. de Haan Stichting is gevestigd te Oosterhout (Noord-Brabant)
Postadres: Noordzijde 9, 4225 PG Noordeloos
T: 0183-582399
W: http://www.dehaanstichting.nl
E: dehaanstichting[a]gmail.com

BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter C.J.M. de Bruin te Papendrecht;
Secretaris Mw C. Vreugdenhil te Noordeloos;
Penningmeester H.A.A. de Haan te Oosterhout

BELEIDSPLAN
Het beleidsplan van de A.A. de Haan Stichting is inherent aan haar doelstelling namelijk:

“De Stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning door middel van uitkeringen, aan instellingen en/ of personen in de Alblasserwaard, welke werkzaam of woonachtig zijn in de Alblasserwaard, en hun werkzaamheden verrichten of bezigheden hebben op het charitatieve, culturele of sociale vlak, dan wel zich bezighouden met de zorg voor het milieu, dan wel anderszins het algemene nut binnen de Alblasserwaard beogen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

*Stichtingsdatum 5 december 1995, nr. S121836, statutair gevestigd te Oosterhout (Noord-Brabant).

BELONINGSBELEID
De A.A. de Haan Stichting kent geen beloningsbeleid; gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed, binnen de officiële normen van vrijwilligersvergoedingen.

DOELSTELLING
De doelstelling van de A.A. de Haan Stichting staat als volgt omschreven in de op 5 december 1995 vastgestelde, en op 13 mei 2015 herziene, Haan Stichtingstatuten.

“De Stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning door middel van uitkeringen, aan instellingen en/ of personen in de Alblasserwaard, welke werkzaam of woonachtig zijn in de Alblasserwaard, en hun werkzaamheden verrichten of bezigheden hebben op het charitatieve, culturele of sociale vlak, dan wel zich bezighouden met de zorg voor het milieu, dan wel anderszins het algemene nut binnen de Alblasserwaard beogen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
De activiteiten bestaan uit het tweemaal per jaar in een bestuursvergadering toewijzen van de beschikbare gelden. Vervolgens worden de toewijzingen gepubliceerd op de webstite www.dehaanstichting.nl en/of medegedeeld aan de media.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Jaarlijks brengt de penningmeester verslag uit aan het bestuur. Na vaststelling door het bestuur worden de stukken gecontroleerd door de accountant, die vervolgens de jaarrekening opstelt. Klik hier voor het accountantsrapport over 2018.