Bijdrage aanvragen

Een aanvraag wordt dan pas in behandeling genomen als hij, voor zover mogelijk is, is ingevuld. Ontbreekt de gevraagde financiële informatie dan wordt een verzoek terzijde gelegd.

Het aanvragen van een bijdrage kan met dit formulier. Wij ontvangen het aanvraagformulier met de daarbij behorende bescheiden bij voorkeur digitaal, te zenden naar dehaanstichting[a]gmail.com. Eventuele papieren bescheiden dienen in drievoud opgestuurd te worden naar:

A.A. de Haan Stichting
t.a.v. Mw C. Vreugdenhil (secretaris)
Noordzijde 9
4225 PG NOORDELOOS

Toelichting bij aanvraag
De A.A. de Haan Stichting is opgericht op 5 december 1995. Zij is statutair gevestigd te Oosterhout (Noord-Brabant). Het doel van de stichting is als volgt in de stichtingsakte omschreven:”De Stichting heeft ten doel het verlenen van ondersteuning door middel van uitkeringen aan instellingen en/ of personen in de Alblasserwaard, welke werkzaam of woonachtig zijn in de Alblasserwaard, en hun werkzaamheden verrichten of bezigheden hebben op het charitatieve, culturele of sociale vlak, dan wel zich bezighouden met de zorg voor het milieu, dan wel anderszins het algemene nut binnen de Alblasserwaard beogen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Een organisatie cq vereniging komt hooguit eenmaal per vier jaar voor een bijdrage van de A.A. de Haan Stichting in aanmerking. Er worden geen bijdragen verleend voor de jaarlijkse exploitatiekosten van de aanvragende instelling. Een bijdrage is bedoeld voor de realisering van een doel, hetgeen niet (geheel) uit de reguliere middelen gefinancierd kan worden. Het bestuur van de stichting verdeelt tweemaal per jaar (april en oktober) het dan beschikbare budget. Aanvragen die niet vóór de aangegeven datum binnen zijn, worden automatisch doorgeschoven naar de volgende toewijzing. Aanvragen moeten zijn ingediend vóór de geplande activiteit plaatsvindt. Een toegekend bedrag wordt niet eerder uitbetaald dan nadat de begunstigde (een) bewijsstuk(ken) heeft overlegd waaruit blijkt dat de toegekende bijdrage voor het aangegeven doel is gebruikt. Een toegekende bijdrage blijft tot twee jaar na de datum van toekenning opvraagbaar. Daarna vervalt het bedrag aan de stichting. Zijn er veel aanvragen uit eenzelfde sector (bijv. zang- en muziekverenigingen) dan kan het bestuur een wachtlijst hanteren. Het bestuur van de stichting verleent in de sector zang en muziek doorgaans prioriteit aan aanvragen die verband houden met activiteiten in het kader van een jubileum. Voor muziekverenigingen kan een bijdrage voor de aanschaf van een instrument prioriteit krijgen. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet een, bij de secretaris verkrijgbaar, aanvraagformulier worden ingediend. Het is van belang duidelijk te omschrijven voor welk doel een bijdrage wordt verlangd. Een aanvraag moet vergezeld zijn van: een kopie van de laatst vastgestelde jaarrekening + balans; een actuele jaarbegroting met betrekking tot de verenigingsexploitatie; een begroting voor het te realiseren cq te financieren doel.